fbpx

Şifreyi yenile

0
Toplam:  0,00
Sepeti GörüntüleÖdeme

Kişisel Verilerin Korunması

24/02/2021 ile Yönetici

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME FORMU

OtelFRF LTD. (HotelFRF), aktarılan kişisel verilerin korunmasına ilişkin aşağıdaki temel bilgileri sağlar. HotelFRF, aşağıdaki açıklamaları, m. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi 6698 (“KVKK”). OtelFRF rezervleri bu Kişisel Verilerin Korunması Beyanı metnini güncelleme hakkı yürürlükteki mevzuatta yapılan değişiklikler çerçevesinde herhangi bir zamanda.
07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca şirketimiz tarafından paylaştığınız/paylaştığınız veya Şirketimiz tarafından elde edilen/paylaşılan her türlü bilgi (“kişisel veri”) Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde işleneceği ve bilgileriniz otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edileceği, kaydedileceği, saklanacağı, saklanacağı, değiştirme, ifşa etme, aktarma, kullanıma sunma dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde yapılan her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına gelir. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri ile kişisel verilerin korunması için bazı durumlarda cezai yaptırımlar öngörülmüştür. . 6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği.

KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESININ AMAÇLARı VE YASAL NEDENLERI

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgi vb.) ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numaralarının Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun ve bunlara dayanarak ulusal/uluslararası yetkili makamlarca yayınlanan ikincil düzenlemeler veya faaliyetleriyle ilgili taraf olduğu sözleşmeler başta olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat kapsamındaki taahhütler; kişisel verileriniz şirketimiz tarafından talep edilen her türlü ürün ve hizmet için sözleşme yapılması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin temini ve gerektiği şekilde kesintisiz devam etmesi gibi amaçlar ve yasal nedenlerle işlenmektedir.

HotelFRF kişisel verileri hangi amaçlarla kullanır?

HotelFRF, kişisel bilgilerinizi izin verilen ve yasaların izin verdiği ölçüde üçüncü şahıslara kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, açıklayabilecek, devre dışı bırakabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılır:

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/üreticinin kimlik bilgilerini teyit etmek,

İletişim için gerekli adresi ve diğer bilgileri kaydetmek,

Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında anlaşmalı olduğumuz sözleşmelerin koşulları, mevcut durumu ve güncellemeleri hakkında müşterilerimizle iletişime geçmek, gerekli bilgileri verebilmek,

Elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında işlenmesine temel oluşturacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında sözleşme yaptığımız sözleşmelere uygun olarak üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek,

Kamu güvenliği konularında kamu görevlilerini talep üzerine ve mevzuata uygun olarak bilgilendirebilme,

Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak, müşterilerimizin ilgi gösterebileceği ürünlerimiz hakkında "müşterilerimizin çıkarlarını gözeterek" bilgilendirmek, kampanya aktarmak,

Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitelerinden ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanımak ve bunları müşteri ortam analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ve/veya fiziksel olarak anket yapmak,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneriler sunabilmek, hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Hizmetlerimizle ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilme,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve ilgili mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

hotelfrf.com internet sitesi veya mobil uygulamalarından işlem yapan müşterilerimizin sağladığı veriler, müşterilerimizin rızası ve mevzuat hükümlerine uygun olarak HotelFRF tarafından işlenmektedir.

hotelfrf.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, gezinme bilgilerinizi Bu Kişilerin Korunmasına İlişkin Açıklama kapsamı dışında kullanılmamak üzere ve amaçlarla toplayacak, işleyecek, paylaşacak ve güvenli bir şekilde saklayacaktır. Veri.

tercihlerinizin bir özetini oluşturmak için günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynaklar aracılığıyla toplanan hotelfrf.com bilgileri. hotelfrf.com, size özel promosyonlar, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini buna göre geliştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek için sitedeki gezinme bilgilerinizi ve/veya kullanım geçmişinizi takip eder.

hotelfrf.com, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak veya farklı zamanlarda toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle sitede sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü şahıslar gibi diğer kaynaklardan gelen bilgilere ek olarak kullanabilir.

İŞLENEN KIŞISEL VERILERINIZIN YUKARıDA BELIRTILEN AMAÇLARLA AKTARıLABILECEĞI KIŞI VEYA KURULUŞLAR

Kişisel verilerinize yukarıda belirtilen tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve/veya söz konusu mevzuat veya taraf olduğu sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme izni, hakları ve yetkisi olan kişi veya kuruluşlarla (adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) sınırlı olmamak üzere dolaylı/doğrudan yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz veya iştiraklerimiz, Şirketimiz tarafından hizmet verilen/desteklenen/istişare edilen veya işbirliği yapılan veya proje/program/finansman ortağı olan yurt içi/yurt dışı, kamu/özel kurum ve kuruluşlara, şirketlere ve diğer kişi veya kuruluşlara devredilebilir.

KIŞISEL VERI TOPLAMA YÖNTEMI VE YASAL NEDEN

HotelFRF ile paylaşılan kişisel veriler, HotelFRF gözetim ve kontrolü altındadır. HotelFRF, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için gerekli organizasyonun kurulması ve teknik önlemlerin alınması ve uyarlanması konusunda veri sorumlusu olarak sorumluluk üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliği konusunda uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun olarak periyodik olarak sızma testleri gerçekleştirilmekte ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bildiririz.

Yukarıda açıklanan yasal nedenlerle kişisel verileriniz Şirketimiz Merkez Birimleri, Şubeleri, mağazaları, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

ANILAN KANUNU'NUN 11'INCI MADDESI KAPSAMıNDA VERILEN HAKLAR, KVKK'NıN 28'INCI MADDESINDE ÖNGÖRÜLEN ŞARTLARıN "ISTIHDAM" BAŞKANı ILE TESCILI ILE

KVKK uyarınca kişisel verileriniz;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenin,
 2. işlenirse bilgi isteme,
 3. sürecin amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. yurt içine/yurt dışına sevk edilecek 3. kişileri bilmek,
 5. eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK'nın 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (d) ve (e) beyanları uyarınca yapılan işlemlerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde tazminat talep etme hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz.

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenip işlenmediğini, işlenip işlenmediğini, bu amaçla kullanılıp kullanılmadığını ve bu amaçla kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek ve b) Kişisel verilerinizin düzeltilmesini, Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini sağlamak. . , c) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini sağlayan Şirketimiz tarafından yapılacak masrafları ilgili mevzuata göre talep etme hakkımız saklıdır. KVKK'nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarife.

 • gelişmiş Arama

  Misafirler
  yetişkinler
  13 yaş ve üzeri
  0
  Çocuklar
  2 ila 12 yaş arası
  0
  bebekler
  2 yaşından küçük
  0
  Kapat
tr_TR